Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA
w
INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ

BOGDAN FENDER
43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. MICKIEWICZA 16

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Mickiewicza 16, którego reprezentuje Bogdan Fender – właściciel,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi, wykonania badania i prowadzenia leczenia na podstawie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. okresu prowadzenia leczenia, a po jego zakończeniu będą usunięte zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 2110, 2217)
 5. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom
  w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
 9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.